STRONA GŁÓWNA
Szukaj produktu:
Leczenie obrzęków

Leczenie obrzęków » Metoda

W ciągu swojej ponad 160 letniej historii, firma THUASNE wypracowała sobie miano eksperta w dziedzinie terapii uciskowej.

Bieżąca, aktywna współpraca naukowa ze specjalistami z zakresu flebologii, chirurgii naczyń, limfologii, onkologii i rehabilitacji, odpowiednie zaplecze naukowo-badawcze oraz najnowocześniejsze procesy technologiczne pozwoliły firmie na opracowanie wdrożenie niezwykle nowatorskich i skutecznych rozwiązań terapeutycznych w dziedzinie leczenia chorób żył kończyn dolnych, kompresyjnego leczenia blizn oraz leczenia obrzęków limfatycznych i pourazowych.

Najnowszą propozycją THUASNE do zastosowania w terapii przeciwzastoinowej jest MOBIDERM® - specjalnie opracowany i opatentowany produkt zwiększający ruchliwość tkanek podskórnych objętych obrzękiem.

Wszystkie zamieszczone niżej informacje stanowią jedynie fragment kompleksowej terapii obrzęku limfatycznego (opisanej szerzej w zakładce "Informacje medyczne") i nie powinny być traktowane jako podstawy samodzielnej metody terapeutycznej w oderwaniu od drenażu limfatycznego, ćwiczeń fizycznych i pielęgnacji skóry.
U podstaw opracowania tej metody leżały: chęć skrócenia czasu potrzebnego na znaczną redukcję obrzęku przy użyciu specjalnej metody bandażowania kończyny, potrzeba uczynienia kompresjoterapii metodą mniej uciążliwą dla pacjenta, znaczne poprawienie skuteczności bandażowania w odniesieniu do redukcji obrzęku.

Kompresjoterapia - jak powszechnie wiadomo - jest jednym z elementów wchodzących w skład kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Taką formę terapii realizuje się przy użyciu specjalistycznych bandaży kompresyjnych oraz specjalistycznej odzieży kompresyjnej przeznaczonej do zastosowania u pacjentów z obrzękiem limfatycznym. Kompresjoterapia jest terapią fizykalną czyli taką, która polega na dostarczeniu do organizmu określonych dawek jakichś czynników fizycznych, w tym wypadku określonego ciśnienia wyrażanego w mmHg lub kPa. Ciśnienie to, dostarczane na powierzchnię skóry za pomocą specjalnych bandaży lub w pewnych sytuacjach za pomocą specjalnej odzieży uciskowej, przenoszone jest w głąb kończyny, zwiększając w sposób odpowiedni i pożądany śródtkankowe ciśnienie hydrostatyczne. Wzrost tego ciśnienia w połączeniu z innymi czynnikami biofizycznymi i biochemicznymi, powoduje przywrócenie dynamicznej równowagi wymiany na poziomie jednostki mikrokrążenia (kapilary limfatyczne i włośniczki), a tym samym odtworzenie procesu drenażu limfatycznego, którego zaburzenie lub nawet zahamowanie stało się przyczyną rozwoju obrzęku. Ważne jest by dostarczane z zewnątrz do kończyny objętej obrzękiem ciśnienie nie było ani za małe, ani też zbyt duże. Zbyt mały ucisk wywierany na kończynę nie przyniesie pożądanego efektu a terapia może się okazać po prostu stratą czasu. Zbyt duży ucisk natomiast niesie za sobą ryzyko wystąpienia całego szeregu negatywnych skutków ubocznych, czyli powikłań (np. pęcherze surowicze na powierzchni skóry, otarcia, odparzenia, maceracja skóry, odleżyny, wyraźne miejscowe stwardnienie obrzęku) powodujących najczęściej konieczność nagłego zaprzestania terapii.

kliknij aby powiększyć

powikłania będące następstwem zbyt dużego ucisku
(bardzo wyraźne pęcherze surowicze, miejscowe lekkie odparzenia i maceracja skóry)

Tylko poprawnie stosowana – pod względem dawki i techniki – kompresjoterapia skutecznie kompensuje niewydolność układu żylnego i limfatycznego, nie wywierając wpływu na układ tętniczy. Kompresjoterapia jest więc terapią parametryczną, czyli zależną od ściśle określonej dla danego pacjenta dawki ucisku wyrażonego w mmHg (lub kPa).
Przed przystąpieniem do realizacji tej formy terapii fizykalnej jaką jest kompresjoterapia lekarz i/lub terapeuta muszą upewnić się, że nie występują u pacjenta istotne przeciwwskazania do jej zastosowania.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do zastosowania kompresjoterapii są:
  • znaczne niedokrwienie (zwłaszcza w przypadku kończyn dolnych) przy współczynniku K/R<0,6. Kompresja w takim przypadku nasila niedokrwienie u chorych z miażdżycą i zwiększa ryzyko martwiczego uszkodzenia tkanek,
  • nie wyrównana niewydolność serca, gdzie wzrost powrotu żylnego po zastosowaniu kompresjoterapii powoduje wzrost obciążenia serca.
Istnieją również przeciwwskazania względne, przy których stosowanie kompresjoterapii może być dopuszczone u niektórych chorych, jednak od osób prowadzących terapię wymagany jest wówczas stały nadzór nad pacjentem i duże doświadczenie terapeutyczne. Do przeciwwskazań względnych zaliczamy:
  • nieznaczne niedokrwienie kończyn dolnych (współczynnik 0,6 < K/R < 0,9); istnieje ryzyko niedokrwiennego uszkodzenia tkanek podczas stosowania kompresji w zakresie powyżej 25 mmHg. Dopuszcza się stosowanie ucisku pod stałym nadzorem jedynie w zakresie 15 – 25 mmHg,
  • chorobę zakrzepowo-zatorową w fazie ostrej; zastosowanie kompresjoterapii w fazie ostrej zwiększa ryzyko oderwania skrzepliny przyściennej (ryzyko zatorowości płucnej) na skutek zwiększonego przepływu krwi żylnej.
Po ustąpieniu fazy ostrej kompresjoterapia może być stosowana,
  • cukrzyca; neuropatia cukrzycowa zmniejsza wrażliwość chorego na bodźce bólowe. Wyraźnie wzrasta ryzyko uszkodzenia tkanek pod opatrunkiem uciskowym. Obecność mikro- i makroangiopatii zwiększa zaś ryzyko niedokrwienia i martwicy. Brak powyższych objawów umożliwia zastosowanie ucisku pod stałym nadzorem jedynie w zakresie 15 – 25 mmHg,
  • "kwitnące" owrzodzenie podudzi; istnieje ryzyko uszkodzenia ziarniny (na drodze miejscowego niedokrwienia). Kompresje można zastosować jedynie po właściwym miejscowym leczeniu i przygotowaniu łożyska rany,
  • zapalenie tkanki podskórnej w fazie ostrej (róża, egzema); objęta procesem zapalnym skóra i tkanka podskórna są bardziej podatne na uszkodzenia w czasie kompresjoterapii. Powrót do terapii możliwy jest niekiedy dopiero po kilku tygodniach od zakończenia antybiotykoterapii,
  • RZS; kompresja zaburza mikrokrążenie i może być przyczyną rozległej martwicy.
Właściwa diagnoza, dokładne prześledzenie historii choroby, rzetelny wywiad i wykluczenie występowania przeciwwskazań umożliwia terapeucie włączenie kompresjoterapii jako jednego z elementów składowych kompleksowej terapii przeciwobrzękowej.

Kompresjoterapia w obrzęku limfatycznym
Z uwagi na fakt, ze ta forma terapii fizykalnej jaką jest kompresjoterapia, ma bezpośredni wpływ jedynie na hydrostatyczne ciśnienie śródtkankowe natomiast nie oddziałuje na ciśnienie onkotyczne (czyli ciśnienie osmotyczne koloidów białkowych), jest wielce prawdopodobne, że po przerwaniu bądź zakończeniu kompresji dojdzie do szybkiego nawrotu obrzęku. To właśnie z uwagi na powyższe uwarunkowanie jak również ze względu na trwały, nieodwracalny i przewlekły charakter zmian w układzie limfatycznym wywołujących obrzęk limfatyczny, należy mieć pełną świadomość, że prowadzenie terapii w różnej formie będzie konieczne do końca życia.
Kompresjoterapię w leczeniu obrzęku limfatycznego możemy dość łatwo i czytelnie podzielić na trzy etapy.

Etap I, w którym powinna być stosowana kompresjoterapia to czas, w którym mamy do czynienia z obrzękami odwracalnymi, czyli takimi, które spełniają kryteria obrzęków I° i II° wg pięciostopniowej klasyfikacji (czytaj w zakładce "Informacje medyczne"). Ucisk dostarczany jest wówczas za pomocą specjalnej odzieży kompresyjnej (dostępne są różne rodzaje pończoch bądź rajstop np. THUASNE Lymphology, bądź różne wersje rękawków np. THUASNE Veno ELegance). Etap I, umownie nazywany też etapem profilaktyki, jest zarazem jedynym momentem w terapii obrzęku limfatycznego, gdzie można w sposób odpowiedzialny zastosować standardowe, gotowe wyroby uciskowe. Jedynie w przypadku obrzęków odwracalnych (I° i II°) kończyny zachowują swój proporcjonalnie naturalny kształt, natomiast charakter obrzęku nie wymaga stosowania bardzo dużych poziomów ucisków. Proponowane na tym etapie terapii wyroby gotowe określane są za pomocą standardowej numeracji (np. 1, 2, 3, 4 w przypadku pończoch lub S, M, L w przypadku rękawków), a zapewniane przez nie poziomy ucisku wynoszą odpowiednio od 25-36 mmHg w przypadku pończoch i 20-30 mmHg w przypadku rękawków. Odzież taka powinna być zakładana przez pacjenta zaraz po odpoczynku nocnym i noszona winna być przez cały dzień. Jej zastosowanie zapobiega narastaniu obrzęku w trakcie dnia, kiedy z uwagi na aktywność fizyczną i pionizację dochodzi do największego przyrostu objętości obrzęku i możliwe jest zarazem jego utrwalenie. Regularne stosowanie odzieży kompresyjnej w połączeniu z sumiennym wykonywaniem zaleconych przez terapeutę ćwiczeń oraz automasażu limfatycznego (czyli przy zachowaniu zasady kompleksowości terapii), pozwoli nawet całkowicie uniknąć przeistoczenia się obrzęku w jego nieodwracalną postać oznaczaną stopniem III wg klasyfikacji pięciostopniowej.

Etap II – zwany również fazą redukcji – polega na zastosowaniu kompresjioterapii z użyciem nowatorskiej metody MOBIDERM® oraz specjalnych, kalibrowanych bandaży kompresyjnych. Etap II (faza redukcji) odnosi się do terapii obrzęków limfatycznych III, IV i V stopnia wg klasyfikacji pięciostopniowej. Podstawą do rozpoczęcia terapii jest właściwe określenie stadium rozwoju obrzęku, czyli właściwa jego klasyfikacja. Od tego bowiem zależy zastosowanie odpowiedniej dla danego stopnia obrzęku dawki ucisku wyrażonej w mmHg lub kPa, a tym samym skuteczność terapii. W kompresjoterapii z użyciem metody MOBIDERM® (w odniesieniu do kończyny dolnej) zaleca się stosowanie kompresji w zakresie 30-40 mmHg w przypadku obrzęku III°, 40-50 mmHg przy obrzęku IV° oraz ok. 60 mmHg w przypadku obrzęków V°. Odpowiednio niższe poziomy ucisku stosuje się w przypadku bandażowania tą techniką kończyny górnej.
Do precyzyjnego dawkowania ucisku zgodnie z powyższymi zaleceniami, wykorzystuje się specjalne, kalibrowane specjalistyczne bandaże kompresyjne BIFLEX z opatentowanym znacznikiem kalibracyjnym.

kliknij aby powiększyć

Bandaż BIFLEX®16+ (55 cN/cm)
kliknij aby powiększyć

Bandaż BIFLEX®17+ (110 cN/cm)

Znaczniki kalibracyjne pozwalają terapeucie na stałą kontrolę siły naciągu bandaża, jednego z najważniejszych (oprócz ilości warstw, szerokości bandaża i obwodu kończyny w myśl prawa Laplace’a) parametrów mających wpływ na ciśnienie wywierane przez bandaż na kończynę. W każdym momencie aplikacji bandaża terapeuta dzięki znacznikom kalibracyjnym ma precyzyjną kontrolę nad jego naciągiem, a tym samym stosując właściwą technikę bandażowania, kontroluje w równie precyzyjny sposób kompresję, czyli wywierane na obrzęk ciśnienie w mmHg lub kPa.

kliknij aby powiększyć

Bandaż BIFLEX®
kliknij aby powiększyć

wyjaśnienie działania wskaźnika
naciągu w bandażach BIFLEX®

kliknij aby powiększyć

W zależności od wyboru bandaża o określonej sile naciągu i odpowiedniej techniki, terapeuta może zaaplikować dokładną dawkę ciśnienia. (2c=2 warstwy obwoju, 3c=3 warstwy obwoju)

Zadaniem produktu MOBIDERM® jest uzyskanie - w trakcie noszenia całego opatrunku uciskowego - efektu takiego jak w trakcie manualnego drenażu limfatycznego. Temu celowi właśnie służy specjalna konstrukcja MOBIDERM’u, tak pod względem jego budowy jak i użytych do jego produkcji surowców. Zarówno wielkość bloczków jak i gęstość otwartokomórkowej pianki poliuretanowej z której bloczki są wykonane zostały dobrane w ten sposób, by przy właściwie dobranym ucisku wywierały najlepsze oddziaływanie na trudne, nieodwracalne obrzęki. Bloczki MOBIDERM’u uwięzione są w specjalnej, medycznej włókninie typu Sontara.

kliknij aby powiększyć

Taśma MOBIDERM® 10 cm x 3 m
kliknij aby powiększyć

Arkusz MOBIDERM® 33 cm x 1 m

MOBIDERM



Zasada działania opatrunku MOBIDERM®

Gotowy opatrunek uciskowy w metodzie MOBIDERM® składa się z wielu warstw różnorodnych, specjalistycznych produktów takich jak MOBIDERM®, specjalne dwuwarstwowe bandaże nieelastyczne oraz bandaże kompresyjne.

kliknij 
aby powiększyć

Warstwa MOBIDERM®
kliknij aby powiększyć

Warstwa bandaża nieelastycznego
kliknij aby powiększyć

Zewnętrzna warstwa bandaża kompresyjnego

Kompresję wg metody MOBIDERM® utrzymuje się w ciągu kolejnych 5 – 10 dni przez ok. 22 godziny na dobę, łącząc noszenie opatrunku z wykonywaniem specjalnie opracowanych ćwiczeń oraz z codziennym drenażem limfatycznym i zachowaniem szczególnej dbałości o pielęgnację skóry.

Bardzo prosta budowa Mobidermu w połączeniu z jego wyjątkowymi walorami terapeutycznymi gwarantuje całkowite bezpieczeństwo długotrwałego zastosowania bezpośrednio na skórę kończyny objętej obrzękiem oraz, co najważniejsze, potwierdzoną wysoką skuteczność działania wyrażającą się istotnym skróceniem czasu potrzebnego na znaczną redukcję obrzęku. Opracowany protokół zaopatrzenia obrzęku z wykorzystaniem produktu MOBIDERM® pozwala również na znacząco dłuższe utrzymanie efektu terapii redukcyjnej.

Przykładowe efekty stosowania kompresjoterapii wg metody MOBIDERM® :

kliknij aby powiększyć

Obrzęk limfatyczny IV stopnia
kliknij aby powiększyć

Kolejne etapy bandażowania metodą MOBIDERM®
kliknij aby powiększyć

Efekt 5-cio dniowej terapii metodą MOBIDERM® obrzęku limfatycznego IV stopnia k.g.

kliknij aby powiększyć

Obrzęk limfatyczny IV stopnia k.d.
kliknij aby powiększyć

Efekt 5-cio dniowej terapii metodą MOBIDERM®

Etap III – czyli faza stabilizacji efektów uzyskanych podczas terapii redukcyjnej.
Jak już wyjaśniono wyżej, po zakończeniu intensywnej terapii redukcyjnej np. z wykorzystaniem metody MOBIDERM®, niezbędne jest dalsze, stałe stosowanie pewnej formy kompresji w celu zapobiegnięcia nawrotowi obrzęku do rozmiarów sprzed bandażowania. W tym celu stosuje się specjalistyczną odzież kompresyjną (np., THUASNE Limphology lub CICATREX®) na dzień oraz unikalną odzież nocną MOBIDERM®.
Zarówno odzież na dzień jak i na noc wykonywane są wyłącznie "na miarę", czyli na podstawie specjalnie wykonanych pomiarów całej kończyny za pomocą elektronicznego systemu TDT® (Thuasne Digital Tape) lub w sposób tradycyjny (specjalistyczną miarką) wypełniając stosowny arkusz pomiarowy. Pomiary do produkcji odzieży kompresyjnej na miarę, muszą być wykonane jedynie przez wykwalifikowany, przeszkolony personel sklepu lub terapeutę. Zaleca się, by wyprodukowana na indywidualne zamówienie odzież kompresyjna "na dzień" była stosowana maksymalnie długo w ciągu dnia (najlepiej od samego rana) w połączeniu z wykonywaniem według zaleceń terapeuty, specjalnie opracowanych ćwiczeń.

kliknij aby powiększyć

Półrajstopy THUASNE Lymphology
na miarę w fazie stabilizacji
kliknij aby powiększyć

Rękaw samonośny THUASNE Lymphology na miarę i rękawiczka CICATREX® na miarę w fazie stabilizacji

Potwierdzona i udokumentowana bardzo wysoka skuteczność terapeutyczna produktu MOBIDERM® skłoniła nas do opracowania, unikalnej, nowatorskiej odzieży kompresyjnej na miarę (rękawy z mitenką, pończochy i podkolanówki) z wbudowanym Mobidermem. Odzież taką produkuje się jedynie na miarę i zaleca się do stosowania w ciągu nocy i w trakcie snu w ciągu dnia. Indywidualnie dopasowane wymiary tej odzieży, specjalnie dobrany do warunków snu poziom kompresji w połączeniu z wysoką skutecznością MOBIDERM’u sprawiają, że efektywna terapia redukcyjna, czyli aktywna walka z obrzękiem, jest kontynuowana również w fazie stabilizacji. Efektem takiego działania – przy regularnym stosowaniu odzieży MOBIDERM® - jest bardzo dobre i bardzo długie utrwalenie efektów uzyskanych w fazie redukcji.

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
Samodzielne zastosowanie rękawa MOBIDERM® w fazie stabilizacji

Zbierane od chwili wprowadzenia produktu MOBIDERM® dane potwierdzające jego bardzo dużą efektywność terapeutyczną, przy jednoczesnym wyraźnym skróceniu czasu potrzebnego na uzyskanie satysfakcjonującego efektu terapii oraz bardzo znaczne poprawienie komfortu pacjenta w trakcie noszenia opatrunku uciskowego sprawiają, że proponowana przez firmę THUASNE koncepcja leczenia obrzęków z wykorzystaniem produktu MOBIDERM® stanowi swoisty przełom i zarazem postęp w tej dziedzinie.

Wykonanie: IBE.pl

Thuasne Polska | Łazy, Al. Krakowska 202 | 05-552 Magdalenka | tel.: (22) 797 30 48